Meneer en mevrouw Smets wonen in een landelijke gemeente, te midden van de velden.

Hun tuin is hun grootste trots, elk vrij moment besteden ze hierin, en niet zonder resultaat: tijdens de zomermaanden komen er van heinde en verre bezoekers om hun prachtige tuin te bewonderen. In mei 2015 slaat het noodlot echter toe: de koeien die op het weiland naast hun eigendom grazen,  breken door de omheining en banen zich een weg door het gazon en de bloemperken.

De schade is aanzienlijk: 5.345 euro bedraagt het bestek voor de heraanleg van het grasveld en de vernieuwing van de vernielde beplanting.

De makelaar van onze verzekerden neemt in eerste instantie zelf contact op met de verzekeraar BA-uitbating van boer Pieters, in de overtuiging dat deze zaak eenvoudig kan worden geregeld. De heer Pieters betwistte immers niet dat de schade door zijn dieren was toegebracht.

Dit is echter buiten diens BA-verzekeraar gerekend.

De BA-verzekeraar stelt een inspecteur aan die de situatie ter plaatse gaat bekijken, en laat op basis van diens verslag aan de makelaar weten dat zij geen tussenkomst zullen verlenen.

Volgens hen is dit schadegeval een voorzienbare gebeurtenis, nu de omheining van de weide zich in erbarmelijke toestand bevindt en de koeien al meermaals ontsnapt waren, zodat het te voorzien was dat de dieren vroeg of laat opnieuw zouden uitbreken en schade zouden veroorzaken.

De BA-verzekeraar weigert “om contractuele redenen” dan ook de geleden schade te vergoeden.

Hierop doet de makelaar aangifte bij ARCES, waar de heer en mevrouw Smets een polis rechtsbijstand “privé-leven” onderschreven.

ARCES neemt contact op met de BA-verzekeraar en vraagt hen de polisvoorwaarden te bezorgen waarop zij zich baseren om hun tussenkomst te weigeren.

Tevens stuurt ARCES een ingebrekestelling aan de heer Pieters zelf, die als eigenaar van de dieren op basis van art. 1385 B.W. gehouden is de schade veroorzaakt door zijn dieren, te vergoeden.

De BA-verzekeraar hult zich in stilzwijgen en reageert niet op onze briefwisseling.

De heer Pieters zelf is nog steeds bereid onze verzekerden te vergoeden, maar vindt het bestek veel te hoog. Hij stelt een vergoeding van 750 euro voor, hetgeen voor onze verzekerden uiteraard onaanvaardbaar is.

Aangezien we er niet in slagen dit dossier op minnelijke wijze tot een goed einde te brengen voor onze verzekerden, stellen we een advocaat aan voor het opstarten van een gerechtelijke procedure tegen de heer Pieters en/of diens BA-verzekeraar.

De advocaat is van oordeel dat een procedure tegen de heer Pieters het meeste kans op slagen heeft, en stuurt deze nog een laatste aanmaning alvorens dagvaarding uit te brengen.

Deze aanmaning heeft plots wel het gewenste effect: na enig overleg bereikt de advocaat een akkoord tussen partijen over de te betalen schadevergoeding.

Onze verzekerden ontvangen een bedrag van 4.250 euro voor de geleden schade, en een lange gerechtelijke procedure kan alsnog vermeden worden. Indien de heer en mevrouw Smets geen polis bij Arces zouden hebben afgesloten, zouden verzekerden in de kou zijn blijven staan en hadden zij zich tevreden moeten stellen met het initiële aanbod van 750 euro vanwege de heer Pieters… Of zouden zij op eigen kosten een procedure hebben moeten opstarten… Een zeer goed resultaat in een polis die jaarlijks slechts 41 euro kost !

 


 

RB Privé-Leven Artikel 1
Kost 41 euro
Schadevergoeding
Bedrag 4.250,00 euro
 
Welke zijn uitgaven van Arces ?
Kosten advocaat 942,46 euro
Interne beheerskosten 300 euro
Totaal  1.242,46 euro