Arces beschermt uw privéleven

Arces ziet erop toe dat uw persoonsgegevens en meer bepaald alle informatie in verband met u als geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, conform de geldende wetgeving worden verwerkt.

Het is onze doelstelling om u eenvoudig en helder uit te leggen welke gegevens we over u verzamelen, hoe we ze verwerken, aan wie we ze overdragen en welke maatregelen zijn genomen om ze te beveiligen.

Om uw bezoek aan onze website vlotter en aangenamer te maken gebruikt Arces cookies.

Ons engagement ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens is hernomen in ons privacybeleid waarvan u de meest recente versie steeds kunt terugvinden op de website.

Als gegevens die u toebehoren worden verwerkt, dan hebt u rechten.  In ons privacybeleid vindt u meer uitleg over elk van die rechten evenals informatie over hoe u ze kunt uitoefenen.

Over welke rechten beschikt u?

Recht van inzage

Het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerkt zijn van uw persoonsgegevens en om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens.

Recht op rectificatie

Het recht om onverwijld rectificatie van de u betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen.

Recht op gegevenswissing

Het recht zonder onredelijke vertraging wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen.

Recht op beperking verwerking

Het recht om beperking van de verwerking te verkrijgen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Het recht om de meegedeelde persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht van bezwaar

Het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit

Het recht om de logica te begrijpen van de beslissing die de computer voor u genomen heeft – profilering.