Een rechtsbijstand verzekering ?

Hoe werkt een rechtsbijstandsverzekering ?

Wat is uw taak ? Hoe wordt het dossier beheerd ? Alles over Rechtsbijstand.

Ik heb te maken met een geschil van juridische aard. Wat moet ik doen ?

Wanneer een derde u materiële of lichamelijke schade heeft toegebracht of wanneer een geschil ontstaan is en uw belangen in het gedrang brengt, moet u onverwijld contact opnemen:

 • ofwel – bij voorkeur – met uw verzekeringsmakelaar, die u zo goed mogelijk advies zal verstrekken en onmiddellijk actie zal ondernemen om uw belangen ten volle te verdedigen;
 • ofwel – wanneer u uw makelaar niet kunt bereiken – rechtstreeks met Arces, door middel van een schriftelijke verklaring.
  1. per post naar Desguinlei 92 – 2018 Antwerpen;
  2. per fax op het nummer 03/259.19.71;
  3. via e-mail op het adres: schadegevallen@arces.be.

Wat moet ik doen als ik gedagvaard word?

U moet nooit wachten tot u een dagvaarding(*) ontvangt om met Arces contact op te nemen. Integendeel: zodra een derde u schade heeft berokkend, zodra er sprake is van een geschilsituatie tussen u en een derde, moet u contact opnemen met Arces of met uw makelaar. Indien u om welke reden dan ook uw makelaar of Arces toch niet te gepasten tijde hebt kunnen bereiken en u een dagvaarding ontvangt, moet u hoogdringend een kopie van de dagvaarding naar uw makelaar of naar Arces sturen, zodat we alle maatregelen kunnen nemen die nodig zijn om uw dossier te beheren. (*) Een dagvaarding is een gerechtsbrief die door een deurwaarder wordt gestuurd en u uitnodigt om voor het gerecht te verschijnen. De dagvaarding kan ook rechtstreeks van het parket komen als het om een strafprocedure gaat.

Wat moet er in mijn schadeaangifte staan?

Uw schriftelijke aangifte is een essentieel element in uw dossier waarmee u aangifte doet van de zaak bij uw makelaar of rechtstreeks bij onze maatschappij. Uw aangifte moet de volgende elementen bevatten:

 • het nummer van uw polis, uw volledige adresgegevens, een telefoon- of gsm-nummer en uw e-mailadres;
 • een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van alle mogelijke bijzonderheden van deze zaak: chronologie en historisch overzicht van de feiten, aard van het geschil, stappen die u zelf hebt ondernomen en die u wenst dat wij ondernemen, enz.;
 • de volledige adresgegevens van de tegenpartij(en);
 • elk document dat nuttig kan zijn voor de verwerking van het dossier en voor de raming van de opgelopen schade.

Enkele voorbeelden:

 • aanrijdingsformulier;
 • attest van klachtneerlegging op het commissariaat;
 • oorspronkelijk PV van de politie en pro justitia van het parket;
 • schatting van de herstellingskosten en foto’s van de beschadigde eigendommen;
 • oorspronkelijke aankoopfactuur van de beschadigde eigendom;
 • kopie van de briefwisseling met de betrokken derde;
 • kopie van de ingebrekestelling die u aan de derde hebt gestuurd of die de derde aan u heeft gericht;

Indien u uw aangifte rechtstreeks naar ons stuurt, richt u uw schrijven:

 • per post naar Desguinlei 92 – 2018 Antwerpen;
 • per fax op het nummer 03/259.19.71;
 • via e-mail op het adres: schadegevallen@arces.be.

Hoe wordt mijn dossier beheerd ? Wat doet u, als verzekeraar RB, voor mij ?

Arces beheert het dossier tijdens de minnelijke fase (of de fase vóór het geschil) van uw dossier.

Wij proberen de zaak in der minne (zonder gerechtelijke procedure) op te lossen met de persoon die u schade heeft berokkend (of met zijn verzekeringsmaatschappij, als we die kennen). Arces verbindt zich ertoe om een rechtvaardige schadevergoeding te bekomen die optimaal tegemoetkomt aan uw verwachtingen.

Daarvoor beschikken we over verschillende middelen: we stellen de derde in gebreke, we machtigen deskundigen en/of een geneesheer-inspecteur, we bekostigen een specialist die door de deskundige wordt gemachtigd (een “taxateur”), enz.

Een taxateur is een deskundige in deskundigen. Als een deskundige naar een woning wordt gestuurd om daar vochtproblemen vast te stellen, maar niet de exacte oorzaak kan definiëren, schakelt hij zelf bijvoorbeeld een bedrijf gespecialiseerd in lekdetectie in.

Wij informeren u over elke fase van het beheer en de onderhandelingen.

In de meeste gevallen slaagt Arces erin om het geschil in der minne op te lossen en voor u een schadevergoeding te bekomen, waardoor u geen beroep hoeft te doen op een advocaat en de onaangenaamheden van een gerechtelijke procedure vermijdt.

Als voor het dossier geen minnelijke oplossing kan worden gevonden, richten wij ons tot een advocaat om een gerechtelijke procedure te starten.

Arces neemt niet alleen de gerechtskosten op zich, maar ook de kosten en honoraria van de gemachtigde deskundige en geneesheer-inspecteur en de kosten en honoraria van de advocaat en deurwaarder die werden ingeschakeld.

Mag ik onmiddellijk mijn advocaat contacteren ?

Arces neemt de minnelijke fase van uw dossier op zich zoals bepaald is in de voorwaarden van de verzekeringspolis die u bij Arces hebt ondertekend. Arces kan de tussenkomst van een advocaat bijgevolg uitsluitend dekken als voor het dossier geen minnelijke oplossing gevonden kan worden en een gerechtelijke procedure onvermijdelijk wordt om uw dossier tot een goed einde te brengen. Met andere woorden: Arces bekostigt de tussenkomst van een advocaat niet als u hem de opdracht geeft om uw dossier in der minne te regelen. Om misverstanden met de maatschappij Arces te vermijden kunt u ons best raadplegen vooraleer u een advocaat inschakelt, zodat wij u kunnen toelichten op welke manier uw bezwaar wordt behandeld en dat, van zodra het dossier door ons wordt beheerd.

Kan ik mijn advocaat en/of mijn deskundige/geneesheer-inspecteur vrij kiezen ? Wat betekent “vrije keuze” ?

Wanneer een advocaat moet worden ingeschakeld, wanneer Arces in het kader van het beheer van uw bezwaar een deskundige of geneesheer-inspecteur machtigt, kunt u vrij deze te machtigen advocaat, deskundige of geneesheer-inspecteur kiezen. Indien u zelf geen advocaat en/of deskundige en/of geneesheer-inspecteur kent, stellen wij een advocaat, deskundige of geneesheer-inspecteur voor die doorgaans met Arces samenwerkt.

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met uw standpunt ? Wat houdt de objectiviteitsclausule in ?

Als wij op basis van de elementen waarover wij beschikken, oordelen dat het bezwaar geen enkele kans maakt om opgelost te worden, delen wij u dat schriftelijk mee. Arces wil u aangaande de afloop van een bezwaar immers geen valse hoop geven als de kansen dat u in het gelijk wordt gesteld, nihil zijn. Als u echter ons standpunt niet deelt, kunt u een advocaat van uw keuze raadplegen en eisen dat de “objectiviteitsclausule” wordt toegepast. Arces maakt uw dossier dan over aan de advocaat en deelt hem zijn mening mee. Arces verzoekt de advocaat tevens dat hij de maatschappij informeert over zijn analyse en zijn mening geeft over uw standpunt. Twee situaties zijn dan mogelijk :

 • de advocaat bevestigt ons standpunt: wij betalen dan 50% van de raadpleging van de advocaat aan u terug en sluiten vervolgens uw dossier bij onze maatschappij af;
 • de advocaat bevestigt uw standpunt: Arces is dan verplicht om, hoe de procedure ook afloopt, de kosten (inclusief de kosten en honoraria van de raadpleging) te dekken.

Wat is een “interventieplafond”? Wat is een “interventiedrempel” ? Wat is een “wachttijd” ?

 • Het “interventieplafond” is het maximumbedrag dat Arces in het kader van een dossier kan betalen.

Dit bedrag varieert naargelang van de verzekeringspolis en van de dekking.

 • Als een bedrag lager ligt dan de “interventiedrempel”, zijn er twee mogelijkheden: ofwel komt Arces helemaal niet tussenbeide, ofwel dekt Arces niet de kosten van een gerechtelijke procedure. Als dit bedrag in de Algemene voorwaarden voorzien is, varieert het naargelang van de polis en van de dekking.

Indien uw eis niet hoger ligt dan de interventiedrempel, delen wij u dat onmiddellijk mee.

 • De “wachttijd” is een termijn die ingaat op het ogenblik dat de polis van kracht wordt en tijdens dewelke wij geen dekking kunnen toekennen. Als deze termijn in de Algemene voorwaarden voorzien is, varieert hij naargelang van de polis en van de dekking. Wanneer zich tijdens de wachttijd een schadegeval voordoet en wij niet te uwen gunste tussenbeide kunnen komen, delen wij u dat onmiddellijk mee.

Hoe kan ik een einde maken aan de overeenkomst die mij aan Arces bindt ?

U kunt uw overeenkomst opzeggen:

 • als de verzekeringsvoorwaarden en/of het tarief gewijzigd worden;
 • na elke schadeaangifte;
 • en uiteraard op het einde van elke verzekeringsperiode.

Wat moet ik doen als ik een klacht wil neerleggen ?

Contacteer onze Dienst klachtenbeheer, die dan uw klacht uiterst zorgvuldig bestudeert, naar best vermogen de verschillende partijen met elkaar verzoent en probeert een oplossing te vinden. Hoe?

 • Via e-mail: gestiondesplaintes@arces.be
 • Telefonisch: +32 81 35 42 00
 • Per fax: +32 81 35 42 01
 • Schriftelijk: Dienst Klachtenbeheer, Route de Louvain-la-Neuve 10 bt 1 – B – 5001 Namen

Belangrijk!

 • Vermeld steeds het nummer van de overeenkomst of van het dossier waarover uw klacht gaat;
 • Beschrijf het probleem of de vraag zo duidelijk mogelijk.

Omdat elke klacht een snel antwoord verdient, ontvangt u binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging en binnen een maand een definitief antwoord. Indien het onmogelijk blijkt te zijn om deze termijn in acht te nemen, ontvangt u een tussentijds bericht waarin de reden van de vertraging wordt vermeld.

Copyright 2016 ARCES | All Rights Reserved