Zoals elke zaterdag voormiddag, gaat onze verzekerde, mevrouw Anna Hendrickx, ook op zaterdag 12 september 2015 boodschappen doen.

De rijweg aan haar gebruikelijk warenhuis wordt heraangelegd en bij het achterwaarts verlaten van haar parkeerplaats merkt onze verzekerde helaas te laat het uitstekende riooldeksel op de rijbaan op. Dit raakt de onderkant van haar wagen. Mevrouw Hendrickx stapt na de slag onmiddellijk uit om te kijken of er schade is aan haar voertuig. Aangezien ze niet onmiddellijk enige schade opmerkt, rijdt ze verder huiswaarts. Na enkele kilometers verschijnt op het dashboard  echter de melding “bij tankstop motoroliepeil controleren”, waarop mevrouw Hendrickx zich aan de kant zet.

Op dat ogenblik ziet zij een plasje olie onder de wagen en neemt ze contact op met haar garage, die zorgt voor de depannage.

Na onderzoek door de garage blijken de motorbeschermplaten van de wagen ernstig beschadigd. Bovendien raakte door het olieverlies ook de motor zelf onherstelbaar beschadigd en diende deze vervangen te worden.

Gelukkig geniet onze verzekerde van een goede omniumverzekering. Of zo denkt ze toch….

De omniumverzekeraar blijkt immers niet zomaar bereid de hoge herstelkosten te dragen.

Zij gelasten een expert die stelt dat de schade aan de motor zelf het gevolg is van het onzorgvuldig rijgedrag van onze verzekerde.

Deze schade is, volgens de verzekeraar, veroorzaakt doordat mevrouw Hendrickx na de aanrijding verder is gereden met haar voertuig terwijl het aanzienlijke hoeveelheden olie verloor. Dit strookt, volgens de omniumverzekeraar, niet met wat van een “goed huisvader” mag verwacht worden.

De omniumverzekeraar deelt mevrouw Hendrickx dan ook mee dat zij enkel de schade ten laste zullen nemen die rechtstreeks het gevolg is van het ongeval, schade die begroot wordt op 859,79 euro.

De schade aan de motor zou verzekerde zelf moeten vergoeden. Het gaat om een bedrag van maar liefst 11.336,57 euro!

Op dat ogenblik prijst mevrouw Hendrickx zich gelukkig dat zij het advies van haar makelaar heeft gevolgd om ook een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten bij ARCES.

Haar makelaar doet aangifte  bij ARCES, die onmiddellijk een tegenexpert gelast om de belangen van mevrouw Hendrickx te behartigen.

Omdat er geen akkoord kan worden bereikt tussen de expert van de omniumverzekeraar en de expert die wij aanstelden voor onze verzekerde, wordt overgegaan tot arbitrage.

Deze arbiter is een derde, onafhankelijke expert, wiens oordeel bindend is voor alle partijen. De arbiter krijgt als opdracht de schade aan het voertuig te begroten en na te gaan of de handelingen van onze verzekerde al dan niet de schade verergerd hadden. Tevens dient hij de schade op te splitsen in directe schade en gevolgschade.

De arbiter volgt na grondig onderzoek het standpunt van onze expert en oordeelt volledig in het voordeel van mevrouw Hendrickx.

Volgens hem had onze verzekerde, als leek, al het nodige gedaan om eventuele bijkomende gevolgschade te vermijden.

Zij had zich er direct na de aanrijding van vergewist of er (zichtbare) schade was, en had zich onmiddellijk na de melding op het dashboard aan de kant gezet.

Bovendien blijkt uit nazicht van de foto’s van de beschadigde onderdelen duidelijk dat de aanrijding een barst had gemaakt in het oliecarter, waardoor de olie kon weglekken en de motor stuk raakte.

Wel oordeelt de arbiter dat de nieuwe motor een meerwaarde betekende voor het voertuig van onze verzekerde, en deze meerwaarde niet ten laste kan gelegd worden van de omniumverzekeraar.

Op basis van het arbitrageverslag keert de omniumverzekeraar een volledige vergoeding uit aan mevrouw Hendrickx! Zij ontvangt dankzij de tussenkomst van ARCES, een bedrag van 10.065,22 euro. Heel wat meer dus dan de schamele 859,79 euro die de omniumverzekeraar eerst aanbood! Haar jaarlijkse premie van 109,99 euro is dus goed besteed !

 


 

RB Auto Artikel 1
Kost 109,99 euro
Schadevergoeding
Bedrag 10.065,22 euro
 
Welke zijn uitgaven van Arces ?
Kosten tegenexpert 581,30 euro
1/2 kosten arbiter 511,83 euro
Interne beheerskosten 300 euro
Totaal  1.393,13 euro