Binnen de verzekeringen wordt segmentatie gedefinieerd als zijnde de techniek die een verzekeraar aanwendt om een onderscheid te maken tussen de risico’s die hij ten laste neemt, om deze onder te verdelen in homogene categorieën van risico’s en deze gelijkwaardig te behandelen voor wat betreft de tarieven en de waarborgen.

Segmentatie laat ARCES toe een gezond financieel beleid te voeren alsook een gezond beheer van zijn portefeuille, hetgeen uiteraard in het belang is van zijn verzekerden.

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 42 t.e.m. 46 van de Wet van 04.04.2014, en met het oog op een transparante communicatie, vindt u hieronder de criteria van segmentatie die ARCES toepast op zijn producten rechtsbijstand bestemd voor de consument1.

Worden dus niet bedoeld, de contracten onderschreven door ondernemingen of door natuurlijke personen in het kader van de uitoefening van hun beroepsactiviteiten.

1. De algemene criteria van segmentatie die een impact hebben op de acceptatie van het risico, toepasselijk op alle producten

In zijn beslissingen om bepaalde risico’s al dan niet te accepteren, hanteert ARCES volgende criteria:

 • Het aantal schadegevallen (en de aard ervan) dat de kandidaat-verzekeringsnemer heeft gehad gedurende de laatste 5 jaar, alsook het feit of hij in het kader van deze schadegevallen beroep heeft gedaan op een advocaat.
 • Het feit dat de kandidaat-verzekeringsnemer kennis heeft van een gebeurtenis die in de toekomst aanleiding zou kunnen geven tot een schadegeval.
 • Het feit dat de verzekeringswaarborgen die de kandidaat-verzekeringsnemer voordien genoot bij een andere verzekeraar, door deze laatste werden opgezegd.

De keuze voor deze criteria is verantwoord omdat uit ervaring blijkt dat ze een negatieve invloed hebben op de schadestatistiek, zijnde het risico dat een schadegeval zich voordoet.

2. De criteria van segmentatie die een invloed hebben op de tarificatie

In verband met de tarificatie hanteert ARCES enkel criteria van segmentatie.

Voor wat betreft de polis rechtsbijstand Auto

Hierbij wordt enkel het type voertuig in aanmerking genomen:

 • Auto – moto – bromfiets en lichte vracht ≤  3.5 T
 • Oldtimer
 • Vrachtwagen ≥ 3.5 T
 • Landbouwvoertuigen

Voor wat betreft de polis rechtsbijstand Safety All In Plus

Hierbij wordt de familiale situatie van de verzekeringnemer (alleenstaand of gezin) in aanmerking genomen.

ARCES hanteert geen enkel criterium van segmentatie voor de andere producten die het op de markt brengt.

3. De criteria van segmentatie die een invloed hebben op de omvang van de dekking

De criteria van segmentatie die ARCES in overweging neemt om de omvang van de dekking te bepalen, hebben enkel betrekking op de polissen (privé-leven) Safety Daily Life et Safety All In Life.

Het gaat om volgende criteria:

 • In de polissen Safety Daily Life et Safety All In Life: het feit dat het risico eerder werd verzekerd door een andere verzekeraar. In dat geval zijn de wachttijden die voorzien zijn in onze algemene voorwaarden, niet van toepassing.
 • In de polis Safety All In Life: het feit dat de kandidaat-verzekeringsnemer eigenaar is van meer dan drie  onroerende goederen. In dat geval kan de kandidaat-verzekeringsnemer niet genieten van  de waarborg “huurgeschillen”.
 • In de polis Safety All In Life: het feit dat de huurprijs van een verzekerd onroerend goed lager ligt dan 600 euro, kosten niet inbegrepen. In dat geval wordt de waarborg “huurgeschillen” niet toegekend voor wat betreft het (de) onroerend(e) goed(eren) waarvan de huurprijs lager ligt dan voormeld bedrag.

4. De algemene criteria van segmentatie die een invloed hebben op de verlenging van het contract, toepasselijk op alle producten

De beslissing van ARCES om een contract al dan niet te verlengen, is gebaseerd op volgende criteria, die een negatieve invloed kunnen hebben op de vertrouwensband tussen ARCES en zijn verzekerde:

 • Niet-betaling van de premies
 • Valse aangifte of het (al dan niet vrijwillig) verzwijgen van elementen bij het onderschrijven van het contract
 • Een juridisch geschil met de verzekerde, alsook het feit dat de verzekerde zich niet als een goed huisvader gedraagt
 • Een verhoogde schadestatistiek

1 Met consument bedoelen we een natuurlijk persoon die een verzekeringspolis onderschrijft voor private doeleinden.