Mevrouw Borremans heeft in een aantal gebouwen die zij bezit, werken laten uitvoeren: verwarmingsketels installeren en zonnepanelen leggen. Ze heeft een verzekering RB Safety All In Life Plus, waarvoor de jaarlijkse premie 350 euro bedraagt.

De meeste werken zijn naar behoren uitgevoerd, maar voor sommige zijn er echter wel problemen. Daarom beslist mevrouw Borremans om de facturen van de aannemer niet volledig te betalen en wel om volgende redenen:

  • de aannemer weigert haar de attesten en administratieve documenten te bezorgen die zij nodig heeft om van de premies en/of belastingaftrek te kunnen genieten. Het gevaar is groot dat mevrouw Borremans deze premies, aftrek en belastingvoordelen misloopt;
  • de aannemer installeerde de zonnepanelen niet volgens de regels van goed vakmanschap;
  • tijdens de installatie van de zonnepanelen werd een raam beschadigd en mevrouw Borremans schat de kosten voor de herstelling op 1211,58 euro.

Aangezien de aannemer niet heeft gereageerd op de ingebrekestelling door Arces, heeft Arces het dossier toevertrouwd aan de advocaat van mevrouw Borremans, die gepoogd heeft om het geschil in der minne te regelen. Na de tussenkomst van de advocaat voert de aannemer een deel van de gevraagde werken uit en bezorgt hij de attesten en administratieve documenten. Voor de andere eisen weigert hij pertinent te onderhandelen. De advocaat spant dan ook een gerechtelijke procedure aan. De rechter stelt in dat verband een gerechtelijk deskundige aan. In de loop van de procedure voert de aannemer uiteindelijk de geëiste werken uit, maar het raam vergoedt hij nog steeds niet. De rechter hakt voor dit laatste twistpunt ten slotte de knoop door op basis van het verslag van de gerechtelijk deskundige: hij kent aan mevrouw Borremans een bedrag van 150 euro toe, omdat hij oordeelt dat dit bedrag beter aansluit bij de geleden schade.

De rechter veroordeelt de aannemer bovendien tot het betalen van 1320 euro aan proceskosten (terugbetaling van de gerechtskosten die de verzekerde tijdens het proces is aangegaan) en van 240,82 euro aan dagvaardingskosten (kosten die de deurwaarder heeft aangerekend om de tegenpartij officieel voor het gerecht te dagvaarden). Aangezien de aannemer niet reageert, geeft de advocaat zijn deurwaarder de instructie om het vonnis te betekenen. Uiteindelijk vereffent de aannemer zijn schuld.

 


 

RB Safety All In Life Plus
Kost 350 euros
Schadevergoeding
Bedrag 3150 euro
 
Welke zijn uitgaven van Arces ?
Kosten advocaat en deurwaarder 3263,61 euro
Interne beheerskosten 300 euro
Totaal 3563,61 euro