David Jansens heeft een rechtsbijstandsverzekering Safety All In Life Plus. Hij betaalt jaarlijks een premie van 350 euro. Zijn werkgever verbreekt zijn arbeidscontract en kent hem zes maanden verbrekingsvergoeding toe. Meneer Jansens betwist evenwel die zes maanden verbrekingsvergoeding.

Na ontvangst en analyse van de aangifte beslist Arces om ermee akkoord te gaan dat de klant een advocaat, gespecialiseerd in de materie, raadpleegt. In lijn met het “vrije keuze”-beginsel raadpleegt de klant zijn persoonlijke advocaat. Deze geeft hem een positief advies: hij oordeelt dat de klant het recht heeft om acht maanden verbrekingsvergoeding extra te eisen.

De heer Jansens werd aangeworven en tekende zijn arbeidscontract op 21.04.2005. Hij trad in dienst op 1 augustus 2005. Het arbeidscontract werd met andere woorden afgesloten voor een onbepaalde duur, zonder proefperiode. Het arbeidscontract bevatte daarenboven een niet-concurrentiebeding.

De heer Jansens bekleedde de functie van office manager en van regional sales manager. De tweede functie nam 80% van zijn arbeidstijd in beslag.

Boven op een basisbrutoloon van 3000, geactualiseerd tot 3853,48 euro, genoot onze verzekerde van verschillende andere voordelen, die in zijn contract opgenomen waren.

Meneer Jansens werd op 11 maart 2013 ontslagen, met een ontslagvergoeding voor zes maanden opzegtermijn – het wettelijke minimum.

Als met alle bestanddelen van het loon van de verzekerde rekening wordt gehouden (basisloon, commissies, tal van voordelen, …), alsook met de criteria die doorgaans in overweging worden genomen (leeftijd, anciënniteit en loon), moest aan de heer Jansens een ontslagvergoeding van tien maanden worden toegekend.

Bovendien kon een uitwinningsvergoeding van vier maanden worden geëist wegens de tweede functie die de heer Jansens bekleedde.

Arces neemt contact op met de voormalige werkgever van zijn klant en vraagt hem de zes maanden verbrekingsvergoeding te herzien op basis van de bovenstaande bewijsvoering. Met de tegenpartij wordt een overeenkomst afgesloten en de klant krijgt een bijkomende opzeggingsvergoeding van 19132,34 euro bruto.

 


 

RB Safety All In Life Plus
Kost 350 euro
Schadevergoeding
Bedrag 19.132,34 euro
 
Welke zijn uitgaven van Arces ?
Kosten advocaat 2028,10 euro
Interne beheerskosten 300 euro
Total  2328,10 euro